ผู้บริหาร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ.ดร. ผลิน ภู่จรูญ
ประธาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
เลขา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง