ผู้บริหาร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ประธาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ. ดร.วรเดช จันทรศร
เลขา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง