ผู้บริหาร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ.ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
ประธาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศ.ดร. ผลิน ภู่จรูญ
เลขา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง