ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – เลขานุการสำนัก     วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

          – ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์บริหารธุรกิจ
          – บรรณาธิการคณะกรรมการจัดทำสารานุกรมศัพท์การเมืองการปกครองไทย

ประวัติการศึกษา

          – บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๒๕
          – สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๖
          – พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๘
          – M.A. (Economics) University of Illinois at Chicago, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๓๑
          – Ph.D. (Business Administration) University of Illinois at Chicago, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๓๗
          – Microeconomics of Competitiveness (MOC): Institute for Strategy and Competitiveness
          – Harvard Business School: Harvard University, Boston, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – กรรมการโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕
          – นักวิจัย ศูนย์วิจัยเอเซียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาการจัดการธุรกิจในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (I-MBA: Asia-Pacific Focus) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน

          – ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖
          – รองประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
          – ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
          – รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
          – กรรมการบริหารสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
          – รองผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท คาเธ่ย์ทรัสต์ จำกัด ในความร่วมมือของ Wardley Asia Limited Member of Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

          – Phoocharoon, P. (2001). Relocation in Thailand: Two Case Studies. In L. Cuyvers (Eds.), Globalisation and Social Development: European and Southeast Asian Evidence. MA: Edward Elgar.

          – ผลิน ภู่จรูญ, ๒๕๕๕. การจัดการธุรกิจร่วมสมัย: กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขัน; Contemporary Business Management: New Management Paradigm to Create and Develop Competitive Dynamic (Edition 2). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไทย.

          – ผลิน ภู่จรูญ, ๒๕๕๔. อินโนจิเนียริง: แนวคิดการจัดการร่วมสมัยในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดับโลก; Innogineering: Contemporary Management Approach to Become World-class Organization. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไทย.

          – ผลิน ภู่จรูญ, ๒๕๕๖. ความพอดีที่มีพลวัต: การคิดทบทวนใหม่เรื่องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน;  Dynamic Optimum: Rethinking of Creating Competitive Advantage. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไทย.

งานวิจัย

          – Albrecht, M., Pagano, A., and Phoocharoon, P. (1996). International Joint Ventures : An Integrated Conceptual Model for Human Resource and Business Strategies. Journal of Euromarketing Vol. 4 (3/4), pp. 89-127.

          – Chomvilailuk, C., and Phoocharoon, P. (1998). Enhancing Effectiveness and Efficiency of International Joint Venture: Multi-level Value Chain Model.  Journal of Euro-Asian Management 12(1), pp. 13-21.

          – Phoocharoon, P., Cuyvers, L., and Chomvilailuk, R.  (2001). Cooperative Strategy to Strategic Competitiveness Through International Joint Ventures Between ASEAN and EU Companies. Discussion Paper #33 of Center for ASEAN Studies; Center for International Management and Development Antwerp (CIMDA), University of Antwerp, Antwerp: EU.

          – Phoocharoon, P. (2011). Architecture Engagement Dynamic: Contemporary Approach to Enhance Employee Creativity. International Journal of Innovation, Management and Technology 2(4), pp. 335-341.

          – Phoocharoon, P. (2012). Embedding from Inside: Transformational Teacher on Promoting Transformational Leadership Behavior Through Innovative-Driven Action Learning. International Journal of Innovation, Management and Technology, 4(2), pp. 213-217.