ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

– อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

          – ข้าราชการบำนาญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

          – ปิยนาถ บุนนาค. การวางรากฐานการคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ทุนวิจัย รัชดาภิเษกสมโภช สาขามนุษยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, ๒๕๑๘.

          – ปิยนาถ บุนนาค. การวางรากฐานการคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ทุนวิจัย รัชดาภิเษกสมโภช สาขามนุษยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, ๒๕๑๘.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. คลองในกรุงเทพฯ : ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๕๒๕). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

          – ปิยนาถ บุนนาค. การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔). กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘.

          – ปิยนาถ บุนนาค.ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนถึงสมัยอาณานิคม และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกากับไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

          – ปิยนาถ บุนนาค. การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผลกระทบต่อโลกทัศน์และภูมิปัญญาทางการเมืองของข้าราชการ (พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๗๕). กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. พิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม–มีนาคม ๒๕๔๐, ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๔๐–มกราคม ๒๕๔๓) และปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๓–มกราคม ๒๕๔๔)

          – ปิยนาถ บุนนาค. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๖). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. เก้าแผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ๒๕๔๙.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ๒๕๔๙.

          – ปิยนาถ บุนนาค. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม” พ.ศ. ๒๕๑๖. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์–รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖–๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑). กรุงเทพฯ : ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน–รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑–๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙). กรุงเทพฯ : ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ๒๕๕๒.

          – ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. ประวัติศาสตร์กิจการสื่อสารโทรคมนาคมไทย : พระมหากษัตริย์กับการสื่อสารโทรคมนาคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕.

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
          – อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๙
          – ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานที่ให้การบริการที่ประทับใจ รางวัล          ประเภทที่ ๑ “การบริการที่ประทับใจ” กิจกรรม “การให้บริการของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โครงการรางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับ CU-Quality Prize ประจำปี ๒๕๕๐
          – ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน

          – รางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          – รางวัลอักษรจรัส  อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐๐ ปี          

– เป็นประธานหญิงคนแรกของการจัดประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชีย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๑๔ ของโลก และครั้งที่ ๒ ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๙