ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราโมทย์ ประสาทกุล

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๐)

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๔)

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๘)

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี      รบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๒)

          – ปริญญาโท      M.A. (Sociology) Cornell University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗)

          – ปริญญาเอก     Ph.D. (Sociology) Cornell University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๓)

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๒๖)

– รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๖–๒๕๔๔)

– ศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๖)

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)

– ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

– ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๑)

– รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๓๓)

– ผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๗)

– ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙)

– นายกสมาคมนักประชากรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๑)

– ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาสังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕)