ศาสตราจารย์ปราณี ทินกร

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

          – Bachelor of Arts (Economics), Swarthmore College, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๕)

         – Master of Arts (Economics), University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗)

          – Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– ทำงานในตำแหน่ง Young Professional ที่ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. ๒๕๒๑–๒๕๒๒

– อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๒๒ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ประวัติการทำงานบริหาร

– คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๙

กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๔๘

– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๑

– กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การฯ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙

– กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน

– กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกริก, พ.ศ. ๒๕๕๓–ปัจจุบัน

– กรรมการสภา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๔๙–ปัจจุบัน และกรรมการ
บริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๕๑–ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ

– “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๓–๑๗๘.

– “ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ : ๒๕๐๔–๒๕๔๔” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒–๓ (มิถุนายน–กันยายน ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๑–๒๐๘.

– “การวิเคราะห์ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย” รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้โครงการแบบจำลองพยากรณ์เศรษฐกิจระยะสั้น เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน ๒๕๔๑.

– “ประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไทย” (เขียนร่วมกับฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์) วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔, ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๕–๔๑  และตีพิมพ์ในหนังสือ ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่…  บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริพระราชสมบัติครบ ๕๐ ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๙.

– “การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ” (เขียนร่วมกับฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์) รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอต่อสำนักงบประมาณ, มกราคม ๒๕๓๙.

– “Indicators and Analysis of Vulnearability to Currency Crisis: Thailand” in Recent Financial Crises: Analysis, Challenges and Implications, edited by Lawrence R. Klein and Tayyeb Shabbir, Edward Elgar Publishing, Inc., 2006, pp. 69–117.

– “Thai Current Quarter Model (CQM)” (with W. Wannitikul, Y. Kumasaka, F. G. Adams, L. R. Klein and S. Ozmucur.), a research report submitted to the National Economic and Social Development Board, Economic Research and Training Center (ERTC), Faculty of Economics, Thammasat University, 2005.

– “The Surprisingly Limited Impact of the Thai Crisis on Labor, Including on Many Allegedly More Vulnerable Workers” (with J. R. Behrman), a TDRI research report submitted to the International Centre for the Study of East Asian Development (ICSEAD), published as ICSEAD Working Paper Series, Vol. 2000-08, June 2000, and also published in Indian Journal of Labour Economics 43:3 (October 2000), 513–544.

– “Total Factor Productivity and the Service Sector in Thailand: 1980–1995,” APO Productivity Journal,Summer 1999, pp. 122–149.

– “Productivity Growth in Thailand” (with Chalongphob Sussangkarn), Research Monograph No. 15 by Thailand Development Research Institute, 1996.

ความเชี่ยวชาญ

          เศรษฐศาสตร์

เกียรติคุณที่ได้รับ

– สอบได้ที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ แผนกศิลปะ (ภาษาฝรั่งเศส), ปีการศึกษา ๒๕๑๐

– ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) พ.ศ. ๒๕๑๑–๒๕๑๕

– ทุน Rockefeller Scholarship พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๘

– รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๕ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

– กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฎ) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓)

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)