ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๙

          – ปริญญาโท   M.A. (Geography) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๒

          – ปริญญาเอก Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๒

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – อาจารย์ตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๔

          – อาจารย์โทวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๓

          – อาจารย์เอกวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๗

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๑

          – รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ดำรงตำแหน่งบริหารและสอน

          – ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕ เกษียณราชการ

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

          – ครูตรี โรงเรียนฝึกหัดครูตรัง พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๗

ประวัติการทำงานบริหาร

          – รองอธิการบดีวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๑

          – รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๑

          – รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๑

ผลงานวิชาการ

          – Urbanization of the Bangkok Region : The Physical Setting of the Bangkok Metropolis จัดพิมพ์โดยสมาคมสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๖

          – Preliminary Environmental Study of the Upper Khwae Noi Basin Socio-economic Aspect for the

          – Construction of the Khao Laem Hydro-Electric Dam จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๑๗
          – ผลกระทบของการจัดรูปที่ดินต่อเศรษฐกิจสังคมชนบท จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๒๒
          – ศึกษาโครงการสร้างชุมชน โครงการอีสานเขียว จัดพิมพ์โดยโครงการอีสานเขียว พ.ศ. ๒๕๓๓
          – The Traces of Convergent Tectonic Plates in Thailand เสนอใน International Conference on
          – Geography and Development of Southeast  Asia National Geographic Seminar, Thailand พ.ศ. ๒๕๓๙

ความเชี่ยวชาญ

          – ด้านภูมิศาสตร์กายภาพและสังคม สิ่งแวดล้อม

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๖

          – ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๖