ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง

ราชบัณฑิต       โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๕

          – ปริญญาโท มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พ.ศ. ๒๕๓๑

          – ปริญญาเอก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๗

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ที่ปรึกษา เครือข่ายวิจัยเอเชีย

          – อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

          – อดีตกรรมการการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียน

ผลงานวิชาการ

          – โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์, ๒๕๕๘.

          – โครงการการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการป้องกันภัยพิบัติและเพื่อผู้รอดสึนามิ ได้รับการคัดเลือกให้เสนอในที่ประชุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๐.

          – ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง, ร่มเย็น  โกศัยกานนท์ และบุษกร  กาศมณี. ๒๕๔๘. “ร่างกายผู้หญิงประดุจทรัพย์สิน : การมองใหม่ จากมุมสตรีนิยม” (บทความแปล) ใน ผู้หญิงในวาทกรรมสิทธิทางเพศ. กฤตยา  อาชวนิจกุล และวรรณา  ทองสิมา (บรรณาธิการ). บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), ๒๕๘-๒๙๕.

          – บทความเกี่ยวกับสังคมไทยได้รับการจัดพิมพ์ในสารานุกรมสหรัฐอเมริกาในสายตาของโลก โดยสำนักพิมพ์เบิร์กเชอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๙.

          – แนวโน้มการให้ความคุ้มครองทางสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิมพ์ในบทท้าทายของการให้ความดูแลด้านสังคมในเอเชีย สำนักพิมพ์มาแชลคาเวนดิช ประเทศสิงคโปร์, ๒๕๔๙.

          – หนังสือสวัสดิการเชิงบูรณาการในประเทศไทย : ผู้หญิง งานและนโยบายรัฐ, ๒๔๘๓-๒๕๓๗. จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อเมซอน, ๒๕๔๙.

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

          – รางวัลสันติภาพนานาชาติ จากสถาบันอัตชีวประวัติ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๙

วัน เดือน ปี เกิด  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ราชบัณฑิต       โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๕

          – ปริญญาโท มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พ.ศ. ๒๕๓๑

          – ปริญญาเอก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๗

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ที่ปรึกษา เครือข่ายวิจัยเอเชีย

          – อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

          – อดีตกรรมการการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียน

ผลงานวิชาการ

          – โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์, ๒๕๕๘.

          – โครงการการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการป้องกันภัยพิบัติและเพื่อผู้รอดสึนามิ ได้รับการคัดเลือกให้เสนอในที่ประชุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๐.

          – ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง, ร่มเย็น  โกศัยกานนท์ และบุษกร  กาศมณี. ๒๕๔๘. “ร่างกายผู้หญิงประดุจทรัพย์สิน : การมองใหม่ จากมุมสตรีนิยม” (บทความแปล) ใน ผู้หญิงในวาทกรรมสิทธิทางเพศ. กฤตยา  อาชวนิจกุล และวรรณา  ทองสิมา (บรรณาธิการ). บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), ๒๕๘-๒๙๕.

          – บทความเกี่ยวกับสังคมไทยได้รับการจัดพิมพ์ในสารานุกรมสหรัฐอเมริกาในสายตาของโลก โดยสำนักพิมพ์เบิร์กเชอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๙.

          – แนวโน้มการให้ความคุ้มครองทางสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิมพ์ในบทท้าทายของการให้ความดูแลด้านสังคมในเอเชีย สำนักพิมพ์มาแชลคาเวนดิช ประเทศสิงคโปร์, ๒๕๔๙.

          – หนังสือสวัสดิการเชิงบูรณาการในประเทศไทย : ผู้หญิง งานและนโยบายรัฐ, ๒๔๘๓-๒๕๓๗. จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อเมซอน, ๒๕๔๙.

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

          – รางวัลสันติภาพนานาชาติ จากสถาบันอัตชีวประวัติ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๙