ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘  สาขาวิชาศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – เปรียญธรรม ๙ ประโยค องค์การศึกษาคณะสงฆ์, ๒๕๑๖

          – พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒
          – Ph.D. มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย, ๒๕๔๐

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑

ผลงานวิชาการ

          – จิต มโน วิญญาณ

          – ปฏิจจสมุปบาท

          – อสีติมหาสาวก

          – ภิกษุณี : พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล

          – กรรม : กุญแจไขความลับของชีวิต

          – คนตายกลับบ้านได้

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (MTL), ๒๕๓๐

          – รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จากงานเขียนเรื่อง “อสีติมหาสาวก”, ๒๕๓๗

          – รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จากงานเขียนเรื่อง “ภิกษุณี :
พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล”, ๒๕๔๐

          – รางวัลนักแผยแผ่พระพุทธศาสนา มูลนิธิโลกทิพย์, ๒๕๔๒

          – รางวัลพุทธคุณูปการ ระดับรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒

          – ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย