บทบาทสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองต่อการพัฒนาสังคมไทย

ศ. ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ศ. ดร. ผลิน ภู่จรูญ
เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →