บทบาทสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองต่อการพัฒนาสังคมไทย

ศ. ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ศ. ดร. ผลิน ภู่จรูญ
เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “บทบาทสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองต่อการพัฒนาสังคมไทย

  1. Pingback: 1writings

Comments are closed.