บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น

ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ราชบัณฑิต
รศ. ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ภาคีสมาชิก
รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี
ราชบัณฑิต

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

Leave a Reply

Your email address will not be published.