รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร อุวรรณโณ

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ประเภทวิชาจิตวิทยา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– กรรมการ ในคณะกรรมการร่างข้อบังคับและระเบียบราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

          – กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา (ผู้แทนสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง) (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ.๒๕๕๐, พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)

– บรรณาธิการในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมจิตวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประวัติการศึกษา

          –ปริญญาตรี   จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๔

         – ปริญญาโท  General Psychology, Georgia State University, Atlanta, Georgia USA, ๒๕๑๘ 

         – ปริญญาเอก Social Psychology, Georgia State University, Atlanta, Georgia USA, ๒๕๒๒

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – อาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๓-พ.ศ. ๒๕๒๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๔–พ.ศ. ๒๕๒๗) รองศาสตราจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๗–พ.ศ. ๒๕๓๙) ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

         –  รองศาสตราจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๕๔)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่ต้องออกตามความในร่าง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับมหาวิทยาลัยในกำกับ) (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๙)

          – ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย(พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๒)

ผลงานวิชาการ

– เขียนคำในสารานุกรมจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา ที่พิมพ์แล้ว เล่ม ๑ อักษร A-B จำนวน ๙ คำ เล่ม ๒ อักษร C-F จำนวน ๔ คำ และที่กำลังจัดพิมพ์ จำนวน ๓๒ คำ

–บทความเสนอในที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๙-๒๕๖๒) ๓ เรื่อง   

–บทความเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ราชบัณฑิตยสภา (๒๕๕๔-๒๕๖๒) ๙ เรื่อง 

–หนังสือ เจตคติ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลัก, จิตวิทยาสังคม, จริยธรรมกับการศึกษา

–รายงานการวิจัย ๒๖ เรื่อง

–บทในหนังสือ บทความลงพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ และนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ๖๗ เรื่อง

ความเชี่ยวชาญ

          – จิตวิทยาสังคม เจตคติ ภาวะผู้นำระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๕          

          ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (มีผู้ได้รับปีละไม่เกิน ๔ คน)

          รายงานการวิจัยโครงการ พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม ได้รับรางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙

          รายงานการวิจัยโครงการ การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ ๑ ได้รับรางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔

          ได้รับพระราชทานเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าชั้นที่ ๔, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

         ได้รับเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งประกาศนียบัตร, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗       

          – มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒