ติดต่อ

กองธรรมศาสตร์และการเมือง

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๗ ต่อ ๕๐๑๘, ๔๐๔๔, ๔๐๔๕, ๔๐๔๘, ๕๐๐๔

สอบถามศัพท์ กฎหมาย ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กฎหมายไทย จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ ปรัชญา ไตรปิฎก รัฐศาสตร์
ศาสนา ศึกษาศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองหลวง ถนน ตำบล แม่น้ำ

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๑๗