รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี  ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

  • กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี        ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๕)
ปริญญาโท         ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๑)
ปริญญาเอก       Doctor of Philosophy (School Psychology)  Texas Woman’s University, USA. (พ.ศ. ๒๕๓๐)
ประกาศนียบัตร   Post Doctoral Training (Teacher Preparation in Special Education)  University of Northern Colorado, USA พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

  • ประธานโครงการ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำโครงการ (พ.ศ. ๒๕๕๘–ปัจจุบัน)หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    เกษตรศาสตร์
  • คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๑)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

  • กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, รองประธาน คนที่ ๑ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา :  สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : คณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)
  • รองโฆษกคนที่ ๒ ประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒)