ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร

ราชบัณฑิต  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี      ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – ปริญญาตรี      รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – ปริญญาโท      สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

          – ปริญญาโท      รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

          – ปริญญาเอก     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๔

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๔

          – เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๒

ผลงานวิชาการ

          – หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์

          – หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

          – การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ

          – การร่างแบบสอบถาม

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์หลายมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ