ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยก็อง ประเทศฝรั่งเศส

          – ปริญญาโท ทางกฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส

          – ปริญญาเอก ทางกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

          – กฎหมายอวกาศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙

          – อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๔๗         – กฎหมายระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๐
          – กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ, ๒๕๕๐ 
ความเชี่ยวชาญ

          – กฎหมายระหว่างประเทศ

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – นักวิจัยดีเด่นสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒

          –  เมธีวิจัยอาวุโส สกว พ.ศ. ๒๕๕๑