ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

ราชบัณฑิต   วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ สาขาวิชาอัคฆวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – ประธานบรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๑)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙)

         – บรรณาธิการและที่ปรึกษา ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)

         – บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล (พ.ศ. ๒๕๕๒–ปัจจุบัน)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ประวัติการศึกษา

          – ปรัชญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Urbaniana, ประเทศอิตาลี (พ.ศ. ๒๔๙๗)

         – ปรัชญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Urbaniana, ประเทศอิตาลี (พ.ศ. ๒๔๙๘)

          – เทววิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Urbaniana, ประเทศอิตาลี (พ.ศ. ๒๕๐๑)

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๑๑–๒๕๓๓)

         – ประธานทวีปเอเชียขององค์การศาสนาเพื่อสันติภาพ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

         – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

         – อนุกรรมาธิการาคุณธรรมของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕)

         – ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๖)

         – กรรมการคุณธรรมของคณะกรรมการป้องกันทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

         – รองประธานคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการธรรมาภิบาล (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ประวัติการทำงานบริหาร

         – หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๐)

         – คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๔๔)

         – คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๑)

         – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๑)

         – ประธานหลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. ๒๕๕๑–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

          – ชุดปรัชญาสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ

          ปรัชญาตะวันตก  ศาสนาคริสต์  ภาษาละติน  ภาษาอิตาเลียน  ภาษาฝรั่งเศส

เกียรติคุณที่ได้รับ

– รางวัลตำราดี ๓ ครั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๒๐)

– รางวัลวิจัยดีเด่น ทุนรัชฎาภิเษก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๖)

– รางวัลตำราดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– เพชรสยามกิตติคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ. ๒๕๕๔)

– เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

– รางวัลนราธิป สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖)

– เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

          – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)